Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen efter aftale med Udlændingestyrelsen. Den første familie flyttede ind i december 2016.

Det er Udlændingestyrelsen, der beslutter, hvor asylansøgere skal bo. Afviste børnefamilier i asylsystemet får besked om at flytte til Udrejsecenter Sjælsmark, når politiet vurderer, at familien ikke samarbejder med myndighederne om udrejse. På centeret bor der også andre familier og enlige, der har fået afslag efter åbenbart grundløs proceduren eller - som ifølge Dublin-forordningen - skal have deres asylsag behandlet i et andet land.

Røde Kors har en kontrakt med Kriminalforsorgen om at levere sundhedsydelser, omsorgsarbejde, voksenundervisning- og aktivering samt frivilligindsats på udrejsecenteret.

Opgaverne vedrørende børnehave, klub og skolegang for børn varetager Røde Kors i henhold til kontrakt med Udlændingestyrelsen.

Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning om hjemrejse.

 

Sundhedsklinik

Røde Kors’ sundhedsklinik har åben konsultation tre dage om ugen. I den øvrige tid har sundhedspersonalet planlagte samtaler og konsultationer. En læge er også tilknyttet klinikken.

Herudover har beboerne mulighed for samtaler med Røde Kors psykologer.

I akutte tilfælde tilkaldes vagtlægen, og beboerne har ret til sygehushjælp. Når det ikke handler om noget akut, er det udlændingelovens bestemmelser, der sætter rammerne. Asylansøgere har adgang til nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling.

Hvis en beboer har behov for hospitalsbehandling eller speciallæge, ansøger Røde Kors om det hos Udlændingestyrelsen, der afgør, om der kan bevilges penge til behandling.

Samme princip gælder for tandlægebesøg. Beboerne får betalt både lægeordineret medicin og nødvendig håndkøbsmedicin.

Børn på Udrejsecenter Sjælsmark har samme ret til sundhedstilbud som danske børn. Tilbuddene følger Sundhedsstyrelsens vejledning for børn i Danmark.

 

Skole, Sjælsmark

 

Skole

Børn i skolealderen går enten i Røde Kors' skole i Lynge eller på lokale skoler. På skolen i Lynge bliver børnene undervist af lærere med erfaring i at undervise børn med flygtningebaggrund og i de hensyn, der skal tages, når der er stor udskiftning blandt børnene.

Lærerne underviser i dansk, matematik, engelsk, madkundskab, idræt, håndværk og design. Sideløbende med dette er der temaugebaseret undervisning i de øvrige obligatoriske fag i folkeskolen. Skolen tilbyder også undervisning i modersmål på udvalgte hovedsprog.

Klassekvotienten er 12 elever, og antallet af undervisningstimer, lektielæsning og faglig fordybelse følger timetalsmodellen fra folkeskolen.

Røde Kors arbejder på, at børn, der vurderes klar til det, får en plads på en almindelig folkeskole. Om det lader sig gøre afhænger af kommunerne og de enkelte skoler.

 

Børnehave, Sjælsmark

 

Børnehave

Røde Kors’ børnehave er åben for alle børn på centeret på hverdage.

Det pædagogiske personale har særlig erfaring med børn med flygtningebaggrund. De arbejder med en pædagogisk tilgang, der skaber tryghed og struktur for børnene.

Pædagogikken tager udgangspunkt i syv asylpædagogiske principper som beskrevet i håndbogen ”Pædagogik for flygtningebørn”. Håndbogen, der koster 50,- kr. kan rekvireres hér:

http://www.rodekors.dk/skole/paedagogik-flygtningeboern

Hver fredag afholdes familiedage for børnene, deres forældre og personalet, hvor alle kan deltage i kreative aktiviteter, afslapning og samvær. Forældresamarbejde og støtte til forældrene er en vigtig del af asylpædagogikken.

 

Klub og fritid

I klubben skaber Røde Kors’ pædagogiske personale et fristed for børn og unge på centeret. De har for eksempel fokus på sport, spil og andre fælles kreative og sociale aktiviteter. Klubben arrangerer også rideudflugter en gang om ugen, og en ny musikskole er netop åbnet.

Røde Kors formidler kontakt til øvrige fritidsaktiviteter i lokalområdet til børn over seks år. Flere af børnene går til gymnastik, svømning, fodbold, kampsport og andre fritidsinteresser udenfor centeret.

 

Undervisning og aktivering

Alle beboere over 18 år tilbydes undervisning og aktivering.

Der undervises blandt andet i engelsk, matematik, IT, tolke-færdigheder, i formidling og i en særlig guide til forældre.

Unge beboere i alderen 17-24 år er med på et ungehold, hvor de bl.a. får trænings- og kostrådgivning og undervisning i medieanalyse, samfundsfag, kulturforståelse og historie. Undervisningen er på engelsk.

Centerets beboere har pligt til at deltage i rengøringen. Derudover har de løbende mulighed for at deltage i arbejdet i sy-værksted, skole, køkken, legestue, i børnehave og i cykelværksted.

 

Social indsats

Røde Kors’ omsorgsmedarbejdere tager sig af beboere, der har behov for særlig vejledning og støtte. Beboere kan indstilles til omsorgsplads, hvis de for eksempel er psykisk eller fysisk syge og har behov for omsorg og pleje, eller hvis forældre mistrives i en grad, så de ikke længere kan varetage omsorgen for deres børn. Omsorgspladser godkendes af Udlændingestyrelsen.

Socialkoordinatorer sikrer, at beboere med særlige behov identificeres og holder jævnlige møder, hvor andre faggrupper og beboerne inddrages. Her drøftes, hvilke indsatser der bedst kan sikre beboernes trivsel.

Socialkoordinatoren henvender sig til myndighederne, når der er brug for støtteforanstaltninger.

Børn på udrejsecenteret har i den forbindelse samme adgang til sociale ydelser som danske børn.

 

Frivillige

Frivilliges indsats spiller en meget stor rolle for beboernes trivsel. Gennem en række fælles aktiviteter bidrager de til, at asylansøgerne kan have en aktiv hverdag.

De mange aktiviteter gør en stor forskel for beboerne. Cirka 100 frivillige er tilknyttet mere end 10 forskellige aktiviteter som for eksempel børneleg og aktivitet i weekenden, matematik, familieidræt, børneyoga, fodbold for børn og voksne, kvindecafé og sy-værksted.

Nye frivillige er velkomne:

 

Røde Kors kontaktperson: Funktionsleder Bent Jahns, beja@redcross.dk.